Search form

Yoan ma Peba 16:24

24Naskand wɨn maka Godɨnd yerkenonda Koina nyɨwɨnd ngɨrpu yu. Ajɨ yu wɨn ket b'ogla Koina nyɨwɨnd erkenya, ɨ ket wɨn opima takatenindam. Sɨ ɨdenatemb waina gar sam ke yɨndangɨr auki tekeny.