Search form

Yoan ma Peba 16:30

30Sɨ sɨn otade wumɨr yokasu da Man wumɨr et-a komkesa gasa. Sɨ Man ma ɨta yena rɨga yɨr ungaet nanggamog gatabɨm Men metɨrkeny. Sɨ onggɨt wumɨr kaimemb sɨn gar ke utkunda ke Men mokasu da Man re Godɨm pɨlkena metkot.”