Search form

Yoan ma Peba 16:32

32Sɨ yɨr de, ɨta jɨ wɨn ik rɨdenat ra wɨn komkesa wetaweta taukindam waina yɨpayɨpa pɨpmet wa dɨde ket Ken nena e nɨtrarya. Sɨ ɨtemb ke onggɨtyam wɨn ik. Ajɨ Kon ra ma Kenta e taen, nokɨp Kor B'u ɨta Kon kɨma yɨbneneny.