Search form

Yoan ma Peba 16:33

33Sɨ Kon onggɨtyam yɨt wen wumɨr amneninyɨn, nok mim da ɨdenat wɨn ngɨmbla okatenya Kor pɨlɨnd. Ɨ wɨn opima b'ɨdgotnena takatenindam onggɨt gowukoyɨnd, ajɨ wɨn b'ogla napnap towɨnkindam, nokɨp Kon kea onggɨtyam gowukoi danda kesa yomnond.”