Search form

Yoan ma Peba 16:4

4Ajɨ onggɨt mop penaemb Kon onggɨtyam yɨt ke wen amneninyɨn da ra onggɨtyam bebɨg wɨn ik dem, ɨdenat wɨn onggɨtyam yɨtkak nonyɨk tamjindam dem rɨnsim re Kon wen wumɨr amneninyɨn.

Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ma Wɨko

“Otomapu ke Kon onggɨtyam yɨtkak maka wen wumɨr amninond, mop nokɨp Kon omanda wɨn kɨma nɨbnond.