Search form

Yoan ma Peba 16:7

7Ajɨ Kon kwa ɨmɨnjog yɨtkak e wen wumɨr tamninyɨn. Ɨtemb re wanɨm b'ogɨl e ra Kon tewaikisɨn, mop nokɨp ra Kon maka neken, sɨ onggɨtyam yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga ma ɨta wa pɨlwa ik dem. Ajɨ ra Kon neken, Kon ɨta wa pɨlwa Tin ɨtmɨkisɨn dem.