Search form

Yoan ma Peba 16:8

8Ɨ ra Ton ik, Ton ɨta gowukoi rɨga wa temjatenainy dem negɨr mɨle gatab ɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle gatab ɨ dɨde b'ɨsagɨka mɨle gatab.