Search form

Yoan ma Peba 17

Yesu Tinɨm Yɨr Opmitenonj

1Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, Ton wub kumb wa wɨp b'urowatonj dɨde ket yɨr opmitonj da,

“Abu! Kemb ɨtemb ke wɨn ik. Man b'ogla Mor B'ɨgam b'ogɨl ɨnyomarena yokae! Sɨ ɨdenat B'ɨgat Todaka Mor b'ogɨl ɨnyomarena motkau. 2Man kea Mor B'ɨgam odede danda yokawot komkesa rɨga wɨp omnam, nokɨm da ɨdenat Ton komkesa rɨga wa dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar takainy yena re Man Ti yokainot. 3Sɨ ɨtemb jɨ dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar da rɨgat wumɨr e yɨbɨm Mornɨm yete re Man yɨpaina ɨmɨnjog God mɨbnyɨt dɨde Yesu Kerisom yena re Man yɨtmɨkitot. 4Kon kea onggɨtyam wɨko yundwasɨn rɨna re Man Kor nokawot omnɨkam. Sɨ ɨngkaemb Kon b'ogɨl ɨnyomarena Mor mokaenyɨn onggɨt gowukoyɨnd. 5Abu, naskand re onggɨtyam gowukoi maka aukonj, Kon kea Man kɨma b'ogɨl ɨnyomarenand nɨbnond. Sɨ otade Man onggɨtyam b'ogɨl ɨnyomarena nokae Man kɨma yɨpand onggɨtyam b'ogɨl ɨnyomarenand wɨmenam.

Yesu Tina B'auyaena Rɨga wa Yɨr Opmitenonj

6“Ɨ Kon ke Moina nyɨ pɨtapɨta yomnenond onggɨtyam rɨga wa pɨlwa yena re Man Kor nokainot onggɨt gowukoi ke. Ton Mornɨm mana wekenonj, ajɨ Manɨt Kor nokainot. Ɨ ton ket Moina yɨtkak e yɨmta undoka yiyenyi. 7Yu ton ket wumɨr im da komkesa gasa rɨna re Man Kor nogoninot re Mor pɨlkaim. 8Mop nokɨp Kon kea towa onggɨtyam yɨtkak akainond rɨna re Man Kor nokainot, dɨde ton kea onggɨtyam yɨtkak akatento. Ɨ ton ket ɨmɨnjog wumɨr yokato da Kon netkond re Mor pɨlkena dɨde ton ket gar ke utkunda yoramito da Manɨt Ken nɨtmɨkitot. 9Sɨ Kon towanɨm metɨrkisɨn. Ajɨ Kon ma metɨrkisɨn onggɨt gowukoi rɨga gatab e ajɨ towa gatab e yena re Man Kor nokainot, nokɨp ton re Mor mim. 10Koina komkesa gasa re Mor mim, ɨ Moina komkesa gasa re Kor mim. Sɨ Kon towa pɨlkaemb b'ogɨl ɨnyomarena yokatenyɨn. 11Ɨ Kon makwa ɨta ket nɨtɨbnyɨn onggɨt gowukoyɨnd, ajɨ ton opima tekeny onggɨt gowukoyɨnd. Sɨ Kon neken ra Mor pɨlwa e. Yɨnayɨna B'u! Man b'ogla ten yɨr ɨpka teyeninyɨt Moina danda nyɨ ke rɨna re Man nokawot! Nokɨm da ɨdenat toda yɨpaina taukanj odede rɨngmim re Men wekenyɨn. 12Ɨ re Kon ton kɨma nɨbnenenyɨmɨn, Kon kea ten yɨr epkeneninyɨmɨn onggɨtyam Moina danda nyɨ ke rɨna re Man nokawot, dɨde Kon kea yɨrgong amnɨkeninyɨmɨn. Sɨ towa wɨngɨrɨnd makwa yet b'edamkisɨm. Ajɨ ɨna yɨpaina wul tunggɨmna b'ɨga nenat, nokɨm da ɨdenat yɨna peba rɨrɨrkɨp tainy. 13Sɨ yu Kon ket netken Mor pɨlwa e, ajɨ Kon onggɨtyam yɨt apureninyɨn re onggɨt gowukoi nate, nokɨm da ɨdenat Koina sam yɨndangɨr auka ikeny towaina garɨnd. 14Ɨ Kon kea Moina yɨtkak towa akainond ɨ gowukoi rɨgap ten singi kesa amnenenanj. Mop nokɨp ton ma gowukoi ke rɨga im ket odede ɨte re Kon ma onggɨt gowukoi ke rɨga en. 15Kon ma nok ma merkisɨn da Man ten temjinyɨt onggɨt gowukoi ke, ajɨ nok ma da Man ten yɨrgong tamnɨkeneninyɨt negɨrjog rɨga Satanam pɨlke. 16Ton re ma gowukoi ke rɨga im odede ɨte re Kon ma gowukoi ke rɨga en. 17Ɨ Moina yɨtkak re ɨmɨnjog yɨtkak e, sɨ Man ten yɨnam amnine onggɨtyam ɨmɨnjog yɨtkak ke. 18Ɨ Man kea Ken nɨtmɨkitot onggɨt gowukoi wa, sɨ Koda kwa odede wɨp imemb ten etmɨkeneninyɨn onggɨt gowukoi wɨngɨr nata. 19Sɨ Kon Kolenggyam yɨna omnam b'akaenyɨn towanɨm b'ogɨlɨm, nokɨm da ɨdenat toda towalenggyam wɨngawɨnga kɨlkesa taukanj ɨmɨnjog yɨtkak ke.

Yesu Sosi gatab Yɨr Opmitenonj

20“Ɨ Kon merkisɨn re ma towanɨm nena ma, ajɨ daka towanɨm ma yepim ra Ken gar ke utkunda ke notkasi towaina bage yɨt ke. 21Abu! Ton komkesa b'ogla yɨpaina raukinem odede ɨte re da Man mɨbnyɨt Kor pɨlnate ɨ Koda kwa re nɨbnyɨn Mor pɨlnate! Sɨ ɨdenat ton Mera pɨlɨnd tekeny. Nokɨm da ɨdenat gowukoi rɨgap ɨmɨnjog ke okasi da Manɨt Ken nɨtmɨkitot. 22Sɨ Kon kea towa akainond onggɨtyam b'ogɨl ɨnyomarena rɨna re Man Kor nokawot, nokɨm da ɨdenat ton yɨpaina taukanj odede ɨte re Men yɨpaina wekenyɨn. 23Ɨ Kon towa pɨlnate nɨbnyɨn dɨde Man Kor pɨlnate mɨbnyɨt. Sɨ toda odede nya kaimemb kupkakupka yɨpaina tauranj. Nokɨm da ɨdenat gowukoi rɨga wumɨr taukanj da Manɨt Ken nɨtmɨkitot dɨde Mansim ten singi eyeninyɨt odede rɨngma na re Man Ken singi niyenot. 24Abu! Onggɨtyam rɨga rɨna re Man Kor nokainot, Kon singi en da ton Kon kɨma tekeny rokate ra Kon nɨtɨbnyɨn, nokɨm da ɨdenat ton Koina b'ogɨl ɨnyomarena yɨr ongenenyi. Sɨ rɨna re naskand onggɨtyam gowukoi maka pɨta awonj, Man kea onggɨtyam b'ogɨl ɨnyomarena Kor nokawot nokɨp Man kea Ken singi niyenot. 25Negɨr kesa dɨmdɨmjog B'u! Gowukoi rɨgap maka wumɨr aukɨto Mornɨm ajɨ Konɨt Mornɨm wumɨr awond. Sɨ onggɨtyam Koina b'auyaena rɨgap re kea wumɨr yokato da Manɨt Ken nɨtmɨkitot. 26Ɨ Kon kea Mor gatab ten wumɨr omnena teyinyɨmɨn ngɨrpu yu, ɨ Kon kwa opima wumɨr omnena eyinyɨn. Nokɨm da ɨdenat onggɨtyam singi towa pɨlɨnd ɨbɨm rɨngkae re Man Ken singi niyenyɨt dɨde Koda towa pɨlnate nɨtɨbnyɨn.”