Search form

Yoan ma Peba 17:1

Yesu Tinɨm Yɨr Opmitenonj

1Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, Ton wub kumb wa wɨp b'urowatonj dɨde ket yɨr opmitonj da,

“Abu! Kemb ɨtemb ke wɨn ik. Man b'ogla Mor B'ɨgam b'ogɨl ɨnyomarena yokae! Sɨ ɨdenat B'ɨgat Todaka Mor b'ogɨl ɨnyomarena motkau.