Search form

Yoan ma Peba 17:11

11Ɨ Kon makwa ɨta ket nɨtɨbnyɨn onggɨt gowukoyɨnd, ajɨ ton opima tekeny onggɨt gowukoyɨnd. Sɨ Kon neken ra Mor pɨlwa e. Yɨnayɨna B'u! Man b'ogla ten yɨr ɨpka teyeninyɨt Moina danda nyɨ ke rɨna re Man nokawot! Nokɨm da ɨdenat toda yɨpaina taukanj odede rɨngmim re Men wekenyɨn.