Search form

Yoan ma Peba 17:12

12Ɨ re Kon ton kɨma nɨbnenenyɨmɨn, Kon kea ten yɨr epkeneninyɨmɨn onggɨtyam Moina danda nyɨ ke rɨna re Man nokawot, dɨde Kon kea yɨrgong amnɨkeninyɨmɨn. Sɨ towa wɨngɨrɨnd makwa yet b'edamkisɨm. Ajɨ ɨna yɨpaina wul tunggɨmna b'ɨga nenat, nokɨm da ɨdenat yɨna peba rɨrɨrkɨp tainy.