Search form

Yoan ma Peba 17:13

13Sɨ yu Kon ket netken Mor pɨlwa e, ajɨ Kon onggɨtyam yɨt apureninyɨn re onggɨt gowukoi nate, nokɨm da ɨdenat Koina sam yɨndangɨr auka ikeny towaina garɨnd.