Search form

Yoan ma Peba 17:19

19Sɨ Kon Kolenggyam yɨna omnam b'akaenyɨn towanɨm b'ogɨlɨm, nokɨm da ɨdenat toda towalenggyam wɨngawɨnga kɨlkesa taukanj ɨmɨnjog yɨtkak ke.