Search form

Yoan ma Peba 17:2

2Man kea Mor B'ɨgam odede danda yokawot komkesa rɨga wɨp omnam, nokɨm da ɨdenat Ton komkesa rɨga wa dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar takainy yena re Man Ti yokainot.