Search form

Yoan ma Peba 17:20

Yesu Sosi gatab Yɨr Opmitenonj

20“Ɨ Kon merkisɨn re ma towanɨm nena ma, ajɨ daka towanɨm ma yepim ra Ken gar ke utkunda ke notkasi towaina bage yɨt ke.