Search form

Yoan ma Peba 17:21

21Abu! Ton komkesa b'ogla yɨpaina raukinem odede ɨte re da Man mɨbnyɨt Kor pɨlnate ɨ Koda kwa re nɨbnyɨn Mor pɨlnate! Sɨ ɨdenat ton Mera pɨlɨnd tekeny. Nokɨm da ɨdenat gowukoi rɨgap ɨmɨnjog ke okasi da Manɨt Ken nɨtmɨkitot.