Search form

Yoan ma Peba 17:23

23Ɨ Kon towa pɨlnate nɨbnyɨn dɨde Man Kor pɨlnate mɨbnyɨt. Sɨ toda odede nya kaimemb kupkakupka yɨpaina tauranj. Nokɨm da ɨdenat gowukoi rɨga wumɨr taukanj da Manɨt Ken nɨtmɨkitot dɨde Mansim ten singi eyeninyɨt odede rɨngma na re Man Ken singi niyenot.