Search form

Yoan ma Peba 17:25

25Negɨr kesa dɨmdɨmjog B'u! Gowukoi rɨgap maka wumɨr aukɨto Mornɨm ajɨ Konɨt Mornɨm wumɨr awond. Sɨ onggɨtyam Koina b'auyaena rɨgap re kea wumɨr yokato da Manɨt Ken nɨtmɨkitot.