Search form

Yoan ma Peba 17:26

26Ɨ Kon kea Mor gatab ten wumɨr omnena teyinyɨmɨn ngɨrpu yu, ɨ Kon kwa opima wumɨr omnena eyinyɨn. Nokɨm da ɨdenat onggɨtyam singi towa pɨlɨnd ɨbɨm rɨngkae re Man Ken singi niyenyɨt dɨde Koda towa pɨlnate nɨtɨbnyɨn.”