Search form

Yoan ma Peba 17:3

3Sɨ ɨtemb jɨ dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar da rɨgat wumɨr e yɨbɨm Mornɨm yete re Man yɨpaina ɨmɨnjog God mɨbnyɨt dɨde Yesu Kerisom yena re Man yɨtmɨkitot.