Search form

Yoan ma Peba 17:4

4Kon kea onggɨtyam wɨko yundwasɨn rɨna re Man Kor nokawot omnɨkam. Sɨ ɨngkaemb Kon b'ogɨl ɨnyomarena Mor mokaenyɨn onggɨt gowukoyɨnd.