Search form

Yoan ma Peba 17:8

8Mop nokɨp Kon kea towa onggɨtyam yɨtkak akainond rɨna re Man Kor nokainot, dɨde ton kea onggɨtyam yɨtkak akatento. Ɨ ton ket ɨmɨnjog wumɨr yokato da Kon netkond re Mor pɨlkena dɨde ton ket gar ke utkunda yoramito da Manɨt Ken nɨtmɨkitot.