Search form

Yoan ma Peba 17:9

9Sɨ Kon towanɨm metɨrkisɨn. Ajɨ Kon ma metɨrkisɨn onggɨt gowukoi rɨga gatab e ajɨ towa gatab e yena re Man Kor nokainot, nokɨp ton re Mor mim.