Search form

Yoan ma Peba 18:10

10Ɨ Simon Petrom re kea giri yɨbnawonj. Sɨ ton ket giri yɨtrɨngatonj dɨde ket yingawonj yɨna mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨgam pɨlɨnd ɨ dɨde ket tina yɨmjog ke yɨpya rom yɨpmarkitawonj. Ɨ ɨtemb wɨko rɨgamna nyɨ re Malkot.