Search form

Yoan ma Peba 18:12

Annasɨmna B'ɨsagɨka Yesum gatab

(Mat 26:57-58; Mak 14:53-54; Luk 22:54)

12Seg ket geja rɨga bobo dɨde towa wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam ɨ dɨde Ju rɨga waina yɨnamet yɨr ɨpka rɨgap Yesund yɨmɨnd yusunato dɨde ket Tin yɨjobɨko.