Search form

Yoan ma Peba 18:14

14Ɨ kwa Kayapatemb jɨ rɨga yet re Ju rɨga ugoinonj da, “Sɨ ɨtemb re b'ogɨljog emb jɨ ra yɨpa rɨgat uj okas komkesa Ju rɨga map.”