Search form

Yoan ma Peba 18:16

16Ajɨ Petro re onyiti na yɨbnonj kara bau ke. Sɨ onggɨt penaemb onggɨtyam b'auyaena rɨga yet re yɨna mopyam sɨ rɨgam wumɨr yɨbnonj, ton kara mora wa ɨtendonj dɨde ket mora yɨr ɨpka konggand yɨt womnonj Petrond ɨgaram.