Search form

Yoan ma Peba 18:20

20Sɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Kon ke gowukoi rɨga wa wɨpɨnd pɨta kɨpɨnd apurenenainond. Ɨ Kon ita wɨnɨnd meraina yɨr opmitenapu met nata dɨde yɨnamet aband rɨga auyaeneninond rɨkɨnd re komkesa Ju rɨga b'atabɨkenento. Sɨ Kon maka nangga wɨgawɨga yɨt na apureneninond.