Search form

Yoan ma Peba 18:21

21Sɨ nangga pae man Kor pɨlɨnd b'ɨgekita yoramisɨt? Sɨ man tena arkenine yepiya re Ken nutkundeno nanggamog yɨt na Kon ten amneninond. Sɨ yɨr de, ton wumɨrjog im wekeny nangga na re Kon apureninond.”