Search form

Yoan ma Peba 18:22

22Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, yɨnamet yɨr ɨpka rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat yet re Ti wusɨnd onyiti yɨbnonj, ton Yesund ana yɨpokitonj. Ɨ ton ket wɨp sɨngba kɨma Yesund yomnonj da, “Ma man odede wɨp yɨt kae yɨna mopyam sɨ rɨgand yɨt ɨsmonggaet?”