Search form

Yoan ma Peba 18:28

Pilatomna B'ɨsagɨka Yesum gatab

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Seg ket Ju rɨgap Yesund Kayapam pɨlke yiyo de Roma gabmani mopyam rɨga Pilatomna wɨkopu met wa. Sɨ ɨtemb mɨle aukonj re sɨtawarjog natemb. Ɨ Ju rɨga maka onggɨtyam Roma gabmani mopyam rɨgamna wɨkopu met wa b'ɨgarkɨto, nokɨp ton ma singi na kɨl taukanj, nokɨm da ɨdenat ket ton kɨlkesand Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam owi.