Search form

Yoan ma Peba 18:3

3Sɨ Yudas yɨpa geja rɨga bobo dɨde nɨnda yɨnamet yɨr ɨpka rɨga akasinonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlke dɨde Parisai rɨga wa pɨlke. Seg ton ket lampa ɨ ngaya dɨde ipowa gasa kɨma onggɨt pɨpmet wa wuwonj.