Search form

Yoan ma Peba 18:31

31Sɨ ket Pilato ten amninonj da, “Wɨn walenggyam Tin yiya dɨde ket waina gog ke Ti pɨlɨnd b'ɨsagɨka mɨle yomnɨka!” Ɨ Ju rɨgap ket tin daka yomno da, “Sowa pɨlɨnd awɨr e ingawam danda yɨbɨm rɨga ongandam.”