Search form

Yoan ma Peba 18:32

32Sɨ nangga pena onggɨtyam mɨle aukonj re nok mana da ɨdenat Yesu ma onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re Ton naska kana wumɨr amninonj rɨdede wɨp kae Ton uj okas.