Search form

Yoan ma Peba 18:33

33Sɨ Pilato b'usaya tina wɨkopu met wɨngɨr wa b'ɨgaronj dɨde ket Yesund ara yemokonj ɨ ket yomnonj da, “Ma Man Ju rɨga waina king et?”