Search form

Yoan ma Peba 18:35

35Ɨ Pilato daka Yesund yerkitonj da, “Ma Man ɨja e nony aet da kon Ju rɨga en? Moina Ju yɨtam rɨga dɨde yɨna mopyam sɨ rɨgapiya Men mitiyi kor pɨlwa kot omnɨkam. Sɨ nangga negɨrjog mɨle na Man yomnɨkmɨt?”