Search form

Yoan ma Peba 18:36

36Ɨ ket Yesu mɨra yomnonj da, “Koina wɨp omnenapu kantri re ma onggɨt gowukoi kae. Rako da Koina kantri onggɨt gowukoi kae, keako Koina yɨr ɨpka rɨgap Ju rɨga epouranj Ken ɨrmekam, nokɨm da ɨdenat ton maka Ken mor pɨlwa nii. Ajɨ Koina wɨp omnenapu kantri re ma onggɨt gowukoi kae.”