Search form

Yoan ma Peba 18:37

37Sɨ Pilato ket Yesund yomnonj da, “Sɨ man molenggyam king e b'agenaet?” Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Man kemb minjɨt da Kon re king en. Sɨ Kon onggɨt mana pɨta awond dɨde onggɨt mana Kon netkond onggɨt gowukoi wa, nokɨm da ɨdenat Kon yɨr ungata yɨt tapureninyɨn ɨmɨnjog yɨtkak gatab. Sɨ komkesa rɨga yepim re onggɨt ɨmɨnjog yɨtkak tabɨnd wekeny, ton opima Koina nonykok utkundenyi.”