Search form

Yoan ma Peba 18:38

38Ɨ Pilato ket Yesund yomnonj da, “Nangga e jɨ ɨmɨnjog yɨtkak?”

Ɨ ton ket onggɨtyam yɨt seg ke b'usaya bau wa opendonj Ju rɨga wa pɨlwa dɨde ket ten amninonj da, “Kon maka nanggamog negɨr mɨle na yodaraen Ti pɨlɨnd.