Search form

Yoan ma Peba 18:39

39Ɨ ɨta jɨ wa yɨpa kesam owabɨnti mɨle ebnau da kon yɨpa sɨbɨbmet rɨga openjɨn wanɨm waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨnɨnd. Sɨ rɨngma, ma wɨn singi im kon Ju rɨga wa king openjɨn wanɨm?”