Search form

Yoan ma Peba 18:4

4Sɨ Yesu re kea wumɨr yokatonj komkesa mɨle rɨnsim ra Ti pɨlɨnd taukanj. Sɨ Ton wɨp wa b'ɨsonkitonj dɨde ket ten arkisinonj da, “Yena wɨn oraka iya?”