Search form

Yoan ma Peba 18:8

8Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Kon ke kɨm ninjɨn da, ‘Ɨtenemb Kon.’ Sɨ rada wɨn Kena oraka niyenya, sɨ opimemb Koina rɨga wou.”