Search form

Yoan ma Peba 18:9

9Sɨ nangga pena Yesu odede yindonj re nok mana da ɨtemb yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re ton yopulitonj da, “Kon makwa ke yɨpa yɨdamkismɨn towa wɨngɨrɨnd rɨna re Man Kor nokainot.”