Search form

Yoan ma Peba 19

Pilatomna Kikitum B'ɨsagɨka Yɨt Yesund Ɨdrɨkam

(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

1Sɨ onggɨt penaemb Pilato geja rɨga engainonj Yesund okatam dɨde ɨraskam. 2Ɨ ɨraska seg ke geja rɨgap ket dɨngdɨng kai dɨra pɨla yogauko dɨde ket ɨtemb dɨra Yesum mopɨnd yikito king pɨla. Ɨ ton ket king pɨla kuskus kobɨrgɨm kwa Tin yikito. 3Seg ton ket Yesum wɨp wa wuwenonj odede yɨt kɨma da, “Simesime! Ju rɨga wa king!” dɨde ket ana yɨpokeno. 4Seg ket Pilato b'usaya bau wa opendonj dɨde ket ten amninonj da, “Yɨr de, kon nok ma Tin iyɨn wa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat wɨn wumɨr okasya da kon maka nanggamog negɨr mɨle na yodaraen Ti pɨlɨnd.” 5Sɨ ket Yesu bau wa

opendonj dɨngdɨng kai ke ogauki dɨra b'ikiti dɨde kuskus kobɨrgɨm b'ikiti. Seg Pilato ten amninonj da, “Yɨr de, ɨtemb jɨ Rɨga!” 6Ɨ re yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde yɨnamet yɨr ɨpka rɨgap Yesund yɨr yongo, ton unena kɨma ognento da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke! Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” Sɨ Pilato ket ten amninonj da, “Wɨn walenggyam Tin yokata, dɨde wul b'agbagɨnd yɨdrɨka! Mop nokɨp kon maka nanggamog negɨr mɨle na yodaraen Ti pɨlɨnd.” 7Seg Ju rɨgap ket tin mɨra yomno da, “Sowa ɨta jɨ gog yɨt, ɨ onggɨtyam gog yɨt kae Ton b'ogla uj okas, nokɨp Ton Tilenggyam b'agenayonj Godɨmna B'ɨgam.”

8Ɨ re Pilato onggɨtyam yɨt utkundonj, ton kwa ket ma sobijog na moga awonj. 9Sɨ ton ket b'usaya ɨtendonj tina wɨkopu met wɨngɨr wa dɨde ket Yesund yomnonj da, “Rɨngkae Man metkot?” Ajɨ Yesu maka tin yɨsmonggawonj. 10Sɨ onggɨt penaemb Pilato Yesund yomnonj da, “Ma Man ma ɨta nɨtɨsmonggaet? Ma Man wumɨr et da kor ɨta danda Men ɨtrɨngendam dɨde kor ɨta danda Men wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam?” 11Ɨ Yesu ket mɨra yomnonj da, “Mor ma ɨta nanggamog danda Kor pɨlɨnd oramitam, ajɨ ɨnta ra God mor motkau. Sɨ onggɨt paemb moina negɨr mɨle re ma ukoi e, ajɨ yete re Ken nitɨi mor pɨlwa, ti re ukoijog negɨr mɨle e.” 12Sɨ onggɨt yɨt map Pilato ket nya oraka yiyenonj Tin ɨtrɨngendam. Ajɨ Ju rɨgap unena kɨma ognento da, “Ra man onggɨt Rɨgand ɨtrɨngenjɨt, man ma Roma mopyam king Kaisamna rɨga et. Yet ra tilenggyam b'atgenai kingɨm, ton re Roma mopyam king Kaisamna geja rɨga e.”

13Sɨ re Pilato onggɨtyam yɨt utkundonj, ton kea ket Yesund yopendonj bau wa dɨde ket tina b'ɨsagɨkapu kasa kumbɨnd omitonj rɨna re onggɨt pɨpmetɨnd yɨbnonj ogenaya da Kɨla pɨpmet, ɨ Ibru yɨt ke da Gabata. 14Sɨ onggɨtyam mɨle re Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn b'angonjenam bibɨr nat aukonj, ɨ ket lomtɨk gatab awonj. Seg Pilato ket Ju rɨga amninonj da, “Yɨr yonga, ɨtemb waina king!” 15Sɨ ton yɨpand unena kɨma ognento da, “Yeomnene! Yeomnene! Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” Ɨ Pilato ket ten amninonj da, “Rɨngma, kon b'ogɨl e waina king wul b'agbagɨnd ɨdrɨken?” Seg yɨna mopyam sɨ rɨgap tin yɨsmonggawo da, “Sowa awɨr e king, ajɨ Roma mopyam king Kaisata.” 16Ngɨrpu ket Pilato onggɨt wɨnɨnd Yesund towa yɨmɨnd yoramitonj wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.

Yesu ma Uj Wul B'agbagɨnd

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

Sɨ geja rɨgap ket Yesund yokato. 17Sɨ Yesu Tina wul b'agbag kawar wa yomnonj ɨ ket opmarkitonj ɨ dɨde ket yikonj de onggɨt pɨpmet wa ogenaya da Mopkak Wɨmenapu Tungg, Ibru yɨt ke da Golgota. 18Ɨ omandemb ket Tin wul b'agbagɨnd yɨdrɨko. Ɨ kwa nɨmog rɨga Ti yɨu ke yɨu ke edrɨko, sɨ Yesu re towa ɨnyɨny nat yɨbnonj. 19Seg Pilato ket Yesu ma ongandam mop yɨtkak yɨrɨkonj wulpagɨmɨnd dɨde ket Tina wul b'agbag pumb ke yoramitonj. Sɨ ɨja naemb ɨrɨki yɨbnonj da,

Najaret tunggam Yesu, Ju rɨga wa King”.

20Sɨ Ju rɨga wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap onggɨtyam ongandam mop ɨrɨki ogenka yiyeno, nokɨp ɨtemb pɨpmet rɨkɨnd re Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨko re Yerusalem taun wus nat yɨbnonj. Ɨ onggɨtyam mop yɨtkak ɨrɨki yɨbnonj re Ibru yɨt ɨ Latin yɨt dɨde Grik yɨt kena. 21Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨga waina yɨna mopyam sɨ rɨgap Pilatond yomno da, “Goro ɨrɨkɨm da, ‘Ju rɨga ma king', ajɨ ɨja na ɨrɨket da, ‘Onggɨt rɨgat b'agenayonj da Konten Ju rɨga wa king.’” 22Ɨ Pilato ket ten esmonggainonj da, “Nangga na re kon yɨrɨken, b'ogla ɨrɨki yebɨm.”

23Ɨ re geja rɨgap Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨko, ton Yesumna tumɨnd kobɨrgɨm emdɨto dɨde ket onggɨtyam kobɨrgɨm powa (4) geja rɨgap yɨpayɨpa b'asos wuwenonj. Ɨ ton kwa ket yokato wɨngɨr ke kobɨrgɨm. Ajɨ onggɨtyam kobɨrgɨm re yɨpaina kɨb na dɨde kupka yɨpaina onki na yɨbnonj kuna ke ɨdeni de pɨs wa. 24Sɨ onggɨt penaemb ton towa wɨngɨrɨnd endento da, “Goro men onggɨtyam kobɨrgɨm yenyouku ajɨ men b'ogla pes b'areninum ɨ ɨngkaemb ket yɨpa rɨgat okas.” Sɨ onggɨt mop penaemb onggɨtyam mɨle aukonj da onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨnte re yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

“Ton Koina kobɨrgɨm towanɨm ataikɨto,

dɨde Koina yɨpa kobɨrgɨm okatam pes b'arento.”

Sɨ onggɨt penaemb geja rɨgap odede mɨle amnɨkto. 25Ɨ Yesu ma wul b'agbag wusɨnd kea onyiti wekenonj dɨkɨnd Ti mog Mariya ɨ Ti kom mog ɨ Klopamna kongga Mariya ɨ dɨde Magdala tunggam Mariya. 26Ɨ re Yesu Ti mog dɨde Tina singi iyeni b'auyaena rɨga Ti wusɨnd onyiti yɨr angonj, Ton Ti mogɨnd womnonj da, “Kongga, yɨr de ɨtemb mor b'ɨga.” 27Dɨde ket daka onggɨt b'auyaena rɨgand yomnonj da, “Yɨr de, ɨtomb mor mog.” Seg ket onggɨt wɨn natemb onggɨt b'auyaena rɨgat tin wiyonj tina met wa.

Yesu ma Uj

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28Ɨ onggɨt kak ke Yesu kea wumɨr yokatonj da komkesa gasa kemb undwatanj. Sɨ Yesu yindenonj da, “Kon nyɨpa en.” Nokɨm da ɨdenat yɨna peba yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy. 29Ɨ ademb de tokɨltokɨl ɨk besenɨnd yɨndangɨr yɨbnonj. Ɨ rɨgap nyɨ ɨngmatena ɨngmatena matres pɨla gasa ke onggɨtyam tokɨltokɨl ɨk besen wa yɨsonggo ɨ yisop tɨbkak ke yɨpo dɨde ket Yesumna tugɨm wa yurowato onayam. 30Ɨ re Yesu onggɨtyam tokɨltokɨl ɨk yonayonj, Ton ket yindonj da, “Kemb yundwasɨn.” Seg ket as eamantonj, dɨde ket Tina wɨngawɨnga ewaikitonj.

31Ɨ ket b'angonjena bibɨr na awonj. Ɨ Ju rɨgap ma singi na da ujgɨm wul b'agbag kumbɨnd tekeny onggɨtyam towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd. Mop nokɨp onggɨtyam towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr re naskajog bibɨr na Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn wɨngɨrɨnd, sɨ Ju rɨgap ɨtemb bibɨr ukoijog yɨsnaeneno. Sɨ onggɨt penaemb ton Pilatond yɨgekito towaina selkak onygɨkam dɨde ujgɨm ewaikuram. 32Sɨ onggɨt penaemb geja rɨgap wuwonj dɨde ket naskanyam rɨga selkak yonygɨko ɨ kwa ket daka yɨpa rɨna re Yesu kɨma ɨdrɨki ebnonda. 33Ɨ re ton Yesum pɨlwa tuwonj, ton kea yɨr yongo da Ton re kea uj yokas. Sɨ ton maka Tin selkak yonygɨko. 34Ajɨ onggɨt geja rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat nɨm ke Yesund yɨponj yororand. Ɨ odenja ket kus ake nyɨ opekonda. 35Ɨ yet re onggɨtyam mɨle yɨr yongonj, tontemb yɨr ungata yɨt yopureny. Sɨ tina yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e. Ɨ ɨtemb rɨga wumɨr e da ton ɨmɨnjog yɨt im apureniny, nokɨm da ɨdenat wɨda kwa gar ke utkunda oramisya. 36Ɨ onggɨtyam mɨle aukɨto re nok mana da ɨdenat onggɨtyam yɨna peba yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy da, “Makwa ɨta yɨpa Tina kak tiposɨk.” 37Ɨ daka kwa b'enga yɨna peba yɨtkakɨt yindeny da, “Rɨgap opima onggɨt Rɨgand yɨr ongi dem yena ra ɨpi dem.”

Yesu ma Eungita

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Ɨ Arimataya tunggam Yosep re yɨpa Yesumna b'auyaena rɨga na yɨbnonj, ajɨ ton Ju rɨga moga map onggɨtyam wumɨr wɨgawɨga na yowamonj. Ɨ re Yesu uj awonj, ton Pilatond yerkitonj Yesumna ujgɨm okatam. Ɨ Pilato ket yingawonj. Sɨ ton yikonj dɨde ket Tina ujgɨm yokatonj. 39Ɨ Nikodemo yet re naskand Yesund yodaronj yɨpa sɨwɨnyɨnd, todaka b'ogɨl ngɨrangngɨrang wulpoj teyinonj ujgɨm eungitam. Ɨ onggɨtyam wulpoj bebɨg re ama rɨka teti powa (34) kilogram na. 40Sɨ ton nɨnda rɨga kɨma Yesumna ujgɨm yiyo. Ɨ ton ngɨrangngɨrang wulpoj kɨma na kobɨrgɨm ɨsetɨki ke ujgɨm ogauka yiyeno. Sɨ ton yomnɨko re Ju rɨga waina eungitam mɨle kena. 41Ɨ yɨpa sopapu kea de yɨbnonj onggɨt pɨpmet wusɨnd rɨkɨnd re Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨko. Ɨ onggɨt sopapund kea yɨpa sisɨl gopmet yɨbnonj rɨna re makwa ke yɨpa rɨga naskand yeungito. 42Ɨ ɨtemb bibɨr re Ju rɨga waina b'angonjena bibɨr na, dɨde kwa ɨtemb gopmet re wus nat yɨbnonj. Sɨ onggɨt penaemb ton dɨkɨndemb Yesund yeungito.