Search form

Yoan ma Peba 19:1

Pilatomna Kikitum B'ɨsagɨka Yɨt Yesund Ɨdrɨkam

(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

1Sɨ onggɨt penaemb Pilato geja rɨga engainonj Yesund okatam dɨde ɨraskam.