Search form

Yoan ma Peba 19:10

10Sɨ onggɨt penaemb Pilato Yesund yomnonj da, “Ma Man ma ɨta nɨtɨsmonggaet? Ma Man wumɨr et da kor ɨta danda Men ɨtrɨngendam dɨde kor ɨta danda Men wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam?”