Search form

Yoan ma Peba 19:13

13Sɨ re Pilato onggɨtyam yɨt utkundonj, ton kea ket Yesund yopendonj bau wa dɨde ket tina b'ɨsagɨkapu kasa kumbɨnd omitonj rɨna re onggɨt pɨpmetɨnd yɨbnonj ogenaya da Kɨla pɨpmet, ɨ Ibru yɨt ke da Gabata.