Search form

Yoan ma Peba 19:14

14Sɨ onggɨtyam mɨle re Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn b'angonjenam bibɨr nat aukonj, ɨ ket lomtɨk gatab awonj. Seg Pilato ket Ju rɨga amninonj da, “Yɨr yonga, ɨtemb waina king!”