Search form

Yoan ma Peba 19:15

15Sɨ ton yɨpand unena kɨma ognento da, “Yeomnene! Yeomnene! Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” Ɨ Pilato ket ten amninonj da, “Rɨngma, kon b'ogɨl e waina king wul b'agbagɨnd ɨdrɨken?” Seg yɨna mopyam sɨ rɨgap tin yɨsmonggawo da, “Sowa awɨr e king, ajɨ Roma mopyam king Kaisata.”