Search form

Yoan ma Peba 19:16

16Ngɨrpu ket Pilato onggɨt wɨnɨnd Yesund towa yɨmɨnd yoramitonj wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.

Yesu ma Uj Wul B'agbagɨnd

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

Sɨ geja rɨgap ket Yesund yokato.